اخبار عمومی

موفقیت و دستاوردی دیگر برای پروفیل های در و پنجره سی فور

✅ گذراندن موفقیت آمیز آزمون اندازه گیری ثبات رنگ پروفیل های سفید و رنگي سی فور در تست سازمان ملی استاندارد ایران معادل 60 سال ثبات رنگ در استان های کویری ایران

? در اخرین جوابیه شرکت آزمون دانا پلاستیک به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران که با بهره گیری از آزمایشگاه مجهز، مستقل و تیم متخصص، اقدام به آزمایش ثبات رنگ پروفیل های سی فور پس از هوازدگی معادل 48 ماه در اقلیم سخت  ( شرایط آب و هوایی صحرای آریزونای امریکا )  طبق استاندارد ملی شماره 12291 کرده است، پروفیل های سی فور، پس از معادل 48 ماه تابش دائم و مستقیم UV در شرایط آزمایشکاهی به 1.3 =E? ( دلتا ایی ) رسیده است (حداستاندارد تغییر رنگ دلتا ای 5 می باشد) که معادل 60 سال ثبات رنگ استاندارد در شرایط آب و هوایی در استانهای کویری ایران می باشد.

در نتیجه برای اولین بار در دنیا به کمک تکنولوژی جدید نانو و هات ملت در پروفیل های UPVC سی فور، تغییر رنگ در پروفیل های UPVC به فراموشی سپرده خواهد شد.