سخن مدیرعامل

 

مرور گذشته کاریم تا حال حاضر توام با فراز و نشیب های فراوانی بوده همراه با روزهای پرمشغله و بعضا دشوار که گذار از این خاطرات با تمامی مشقت هایش آورده ای رضایت بخش دارد چرا که همگی اعضای خانواده به همت پدر بزرگوارمان امروز با صنعت عجین شده ایم و خود را وام دار ایشان می دانیم که تقریباً بخش اعظم عمر خود را صرف خدمت به صنعت و حل چالش های آن نمود و تمام تلاش خود را در کنار مهر پدریش  برای آموزش و ورودمان به صنعت دریغ ننمود  چرا که ایشان امروز قریب به بیش از نیم قرن است که فعالیتهایش را معطوف صنعت نموده و ما اعضای خانواده نیز با نهایت مسرت رهنمود پدر را چراغ راه هدایت خویش قرارداده ایم و سعی در گستراندن این خوان نعمت و در حرکت نگه داشتن چرخ این صنعت داریم به نحوی که امروز خانواده فناور پلاستیک سپاهان شامل 350 نفر دیگر نیز می باشدکه نسبت به روز راه اندازی این مجتمع موفقیت بزرگی برایمان محسوب می شود. البته که با نهایت داشته ها و نداشته هایمان خدا را شاکریم که در پیمودن این راه و گسترش این خانواده بزرگ همواره یاریمان نموده و خواهد کرد.