چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران-93
پنجمین نمایشگاه صنعت در و پنجره تهران-92
ششمین نمایشگاه در و پنجره تبریز-آبانماه 93
ششمین نمایشگاه صنعت در و پنجره تهران-93
پنجمین نمایشگاه بین المللی میدکس تهران-93
کارآفرین برتر سال 94
واحد نمونه صنعتی استان اصفهان در سال 93
صادر کننده نمونه استانی در سال 93
همایشها و جشنواره ها
نمایشگاه بین المللی میدکس 95 تهران
نمایشگاه بین المللی در وپنجره 95 تهران
صادرکننده نمونه استان اصفهان سال
صادرکننده نمونه ملی
دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران